חכמולוגי
בלוג

תשובות המאירי - פרשת וירא

פינת המשחקים

שאלות

 1. כמה מלאכים הגיעו לאוהלו של אברהם אבינו?
 2. מדוע שרה צחקה כששמעה את בשורת המלאכים?
 3. האם אברהם אבינו הצליח להציל את סדום ועמורה?
 4. מי הצליח להינצל מהפיכת סדום יחד עם לוט?
 5. מי הפכה לנציב-מלח?
 6. באיזה גיל נימול יצחק אבינו?
 7. מי כרת ברית עם אברהם אבינו?
 8. את מה הקריב אברהם במקום בנו בסיפור העקדה?

חידת חדגא: היו שם שבע, והיא נקראת 'שבע' – אך לא על שמם. הסבירו!

חידת פולקע: כלי נשק, שמקור שמו בפרשת השבוע. מהו?

 תשובות

 1. שלושה
 2. כי היא לא האמינה שהיא תוכל ללדת בגילה המופלג
 3. לא
 4. בנותיו ואשתו. (אך אשתו הפכה לנציב מלח)
 5. אשת לוט
 6. שמונה ימים
 7. אבימלך מלך פלשתים (ופיכול שר צבאו)
 8. איל

חידת חדגא: בכוונה היא לעיר 'באר שבע', שמפורש בתורה שהיא נקראה בשם זה על שם השבועה שנשבעו אברהם ואבימלך, למרות שבסיפור היו גם 7 כבשות.

חידת פולקע: רובה. 'ויהי רובה קשת' (כא, כ)

 תמונות בפרשה

 1. 'לושי ועשי עוגות' (יח, ו)
 2. 'חמת מים' (כא, יד)
 3. 'והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים' (כב, יז)
 4. מספרי הצדיקים עליהם התפלל אברהם כשביקש על סדום
 5. 'שבע כבשות הצאן' (כא, כח)
 6. 'והישענו תחת העץ' (יח, ד)
 7. 'וה' המטיר על סדום ועמורה גפרית ואש' (יט, כד)
 8. 100 - גילו של אברהם בהולדת יצחק
 9. 'ויחבוש את חמורו' (כב, ג)

התגובות שלכם