חכמולוגי
חידות ופרסים

תשובות המאירי - מקץ

 פינת המשחקים

שאלות 

 1. כמה פרות היו בחלומו של פרעה?

2. למה נמשלו השיבולים המלאות?

3. מדוע ראה פרעה שני חלומות דומים, לפי פתרונו של יוסף?

4. מה הציע יוסף לפרעה לעשות כדי להתכונן לרעב?

5. מה היה שמם של בני יוסף?

6. כמה בנים של יעקב ירדו לשבור אוכל ממצרים בתחילה?

7. במה האשים יוסף את אחיו?

8. האם בנימין באמת גנב את הגביע? 

חידת חדגא:

בפרשה מופיעים שמות של שניים מספריו של רבי יוסף קארו. מהם?

חידת פולקע:

שוברים אותו אבל הוא לא שביר. למה הכוונה? (מתוך הפרשה)

 

תשובות

 1. ארבע עשרה
 2. לשבע שנות השבע
 3. כרמז לכך שה' ממהר לקיים את פתרון החלום
 4. לאסוף תבואה בשנות השבע ולשמור אותה לשנות הרעב
 5. מנשה ואפרים
 6. עשרה
 7. שהם מרגלים
 8. לא

חידת חדגא: 'כסף משנה', 'בית יוסף'

חידת פולקע: בפרשה מסופר שבאו למצרים 'לשבור אוכל', הכוונה של המילה לשבור היא לקנות, למרות שהאוכל הוא לא 'שביר' במובן הרגיל.

 תמונות בפרשה

 1. 'רק הכסא אגדל ממך' (מא, מ)
 2. הטבעת שפרעה נתן ליוסף
 3. 'לא ירים איש את ידו' (מא, מד)
 4. פרות בחלום פרעה
 5. שלושים – 'ויוסף בן שלושים שנה בעמדו לפני פרעה' (מא, מו)
 6. גביע פרעה
 7. 'ופרעה חולם' (מא, א)
 8. שיבולים בחלום פרעה
 9. 'ותפעם רוחו' (מא, ח), רש'י מסביר שרוחו 'מקשקשת בתוכו כפעמון' 

התגובות שלכם